Zostań wynalazcą

Pomysł projektu zrodził się w trakcie współpracy z gimnazjami wiejskimi przy realizacji projektu „Klucz do uczenia się”. W trakcie przeprowadzonej diagnozy stwierdziliśmy, że gimnazjaliści mieszkający na wsi często nie dostrzegają potrzeby uczenia się. W środowisku, w którym żyją nie widzą przykładów, że aktywność i podjęcie nauki są środkami do osiągnięcia życiowego sukcesu. Ubogie kulturowo środowisko powoduje, że są mniej kreatywni i działają bardziej schematycznie. Nowoczesna wiedza o uczeniu się i technikach kreatywnego myślenia nie znalazła jeszcze stałego miejsca w programach szkolnych. Umiejętności poznawcze powinny być kształcone na różnych przedmiotach szkolnych, ale tak się nie dzieje w większości szkół (świadczą o tym wyniki egzamin gimnazjalnego – rozwiązywalność zadań z obszaru „twórcze rozwiązywanie problemów” nie przekracza 30%).

Kreatywności można nauczyć. Wystarczy pokazać różne techniki pobudzające twórcze myślenie, przećwiczyć strategie kreatywnego rozwiązywania problemów na przypadkach z najbliższego otoczenia, związanych z pozytywnymi emocjami, aby pobudzić motywację poznawczą i chęć do dalszego działania. Podczas przeprowadzania diagnozy potrzeb młodzieży stwierdziliśmy, że za największą barierę w edukacji uważa się odległości od ciekawych miejsc (teatrów, muzeów, wyższych uczelni) i mniejsze możliwości udziału w ciekawych zajęciach rozwijających zainteresowania. Młodzież chciałaby więcej wycieczek szkolnych, lekcji w terenie, nowocześniejszych pomocy dydaktycznych.

Projekt „Zostań wynalazcą” odpowiada na te potrzeby. Realizacja projektu pozwoli na wykształcenie umiejętności kreatywnego myślenia, pobudzenie zainteresowania nauką szkolną i zastosowanie nabytych umiejętności do rozwiązywania problemów z najbliższego otoczenia. Skuteczność podejmowanych działań zwiększymy dając gimnazjalistom okazję do uczestniczenia w procesie ich planowania (poczucie sprawstwa jest nieodzownym elementem odpowiedzialności).

Głównymi metodami realizacji projektu będą: warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów, wyjazdy do Wrocławia, podczas których młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach doświadczalnych na Politechnice Wrocławskiej i w interesujących wydarzeniach kulturalnych (spektakl, koncert, wystawa) oraz realizacja projektów grupowych , których głównym celem będzie identyfikacja problemów w najbliższym otoczeniu, utrudniających życie codzienne , zespołowe znalezienie rozwiązania kilku z nich przy wykorzystaniu umiejętności nabytych na warsztatach i obserwacji dokonanych podczas wyjazdów. Uczestnicy samodzielnie wybiorą problem, znajdą rozwiązanie i wdrożą je. W trakcie realizacji projektu. opracowany zostanie „Poradnik wynalazcy”, który będzie pamiątką i podręcznym poradnikiem , książką do której uczestnicy będą mieli sentyment ze względu na udział w jej opracowaniu, będą do niej zaglądać, utrwalając przy tym wiedzę na temat różnych technik kreatywnego rozwiązywania problemów.

Comments

comments